De onvruchtbare heeft ZEVEN gebaard – 1 Sam. 2 : 5

Dit klinkt wel erg vreemd voor veel mensen. Hoe kan er gebaard worden als een vrouw onvruchtbaar is? Het antwoord is niet zo moeilijk. Hanna kon geen kinderen krijgen, maar op een dag werd zij wel zwanger, en baarde Samuel. Later kreeg zij nog meer kinderen. Dat staat in 1 Sam. 2 : 21. Ze had naast Samuel nog drie zonen en 2 dochters erbij gekregen. Dus Hanna had in totaal zes kinderen.  

Nu de vraag hoe kom je aan een zeven? Er staat toch duidelijk in 1 Sam. 2 : 21 dat Hanna in totaal maar zes kinderen heeft gekregen? Het antwoord is niet moeilijk, als je weet dat de mens op de zesde scheppingsdag is geschapen, en zes het getal van een mens is. Zo is eigenlijk elk mens van nature een zes maar als Gods Geest in de mens komt wonen en die mens er naar leeft wordt hij/zij een zeven. Zes + een is nog altijd zeven. Zo wil God dat elk mens een zeven wordt. Zeven is ook een getal van Gods volheid.

Robin

De opname van Henoch, Elia en Jezus

                                                                                                               
                   
Wie zin heeft en de moeite neemt om er achter te komen wanneer bijvoorbeeld Henoch werd wegehaald door God hoeft alleen maar de getallen op te tellen van Gen. 5.
De uitkomst is dan 987. Hij werd 365 jaar oud. De dagen van een jaar was nog niet 365 dagen maar 360.
 
Een ander voorbeeld van een opname was die van Elia. Hij werd opgenomen in het jaar 3153 vanaf Adam en dit zit verborgen in 2 Kon. 1. Elia was te vinden op een berg, en er kwamen drie groepen van 50 soldaten en een hoofdman. Dit gebeurde tot 3 maal toe. Als alle groepen en de hoofdmannen opgeteld worden kom je aan 153 en dat driemaal, dus 3153. Dit is omgerekend het jaar 851 voor onze jaartelling. Zo heeft God veel meer verborgenheden verstopt in Zijn Woord.
 
De opname of hemelvaart van Jezus is veel bekender. Dat was in het jaar 4033 of 29 na Christus. Jezus kwam in de wereld toen de volheid der tijden was gekomen – Gal.4 : 4. Een volheid van tijd is 40, 400, 4000. En Jezus kwam in de wereld in het jaar 4000.
 
Robin

                                                                                                               
                   

Het kruis van Golgotha

Het kruis van Golgotha

Het kruis van Golgotha is het fundament. Door Jezus aan te nemen als je Verlosser en Zaligmaker kan je een kind van God worden. zie Joh. 1 : 12 – 13. Mensen die langer christen zijn zeggen wel eens dat je je lasten aan de voeten van het kruis mag neerleggen. Nou ik leg mijn lasten liever op Zijn schouders, want Hij heeft toch alle lasten en zonden gedragen aan het kruis. In 1 Petr. 5 staat ook al dat je je bekommernissen mag werpen op Hem, dus op Zijn schouders. Als je je fantasie laat gaan, en je legt je lasten aan de voeten van het kruis, dan voelt Hij niets, maar wel op Zijn schouders. Het klinkt bijna sadistisch, maar het was wel de bedoeling dat Hij echt pijn geleden heeft.

En het heeft ook zin om elke dag te bidden voor een goede blik op het kruis van Golgotha, niet alleen theorie maar vooral de praktijk.

De alverzoeningsleer is uit den boze, wie straks na het laatste oordeel in de poels des vuurs komt zal er nooit meer uitkomen. Nodig is het wel dat de doden geoordeeld zullen worden, want volgens mij krijgt niet iedereen dezelfde zwaarte van straf. Ook hier is God rechtvaardig in.

Wordt vervolgd!

Robin

Maria en Martha – Bruid en Gemeente.

Het stukje over Maria en Martha is bij velen wel bekend. Het staat in Luk. 10 : 38 – 42. Maar wat velen niet weten is dat Martha staat voor de gemeente, en eigen werken. Zelfs de mond snoeren van Jezus hoort daar ook bij. Want Martha vond dat haar werken belangrijker waren, dan datgene wat Jezus vertelde aan Maria, die aan Zijn voeten zat. Deze Martha was echt geen heiden of een naam christen. Ook zij geloofde in Jezus maar was helemaal niet hongerig om meer te weten te komen. Jezus had Martha wel zeker lief – Joh. 11 : 5. Olie zal ze wel niet hebben gehad. Deze Martha is wel een beeld van de dwaze maagden van Matt. 25 en zal ook niet op/weggenomen worden. Ook al vertegenwoordigt zij het type christenen die wedergeboren zijn (brandofferaltaar) en eventueel gedoopt in water (koperen wasvat). Maar dus in de voorhof zitten. Ze zeggen al b.v. dat ze al vervuld zijn met de Heilige Geest, terwijl dat niet zo is. Als iedereen met de wedergeboorte al de Heilige Geest ontvangt, dan zouden Johannen en Petrus niet naar Samaria hoeven te gaan om ze te vervullen in Jezus Naam – Hand. 8 : 16 – 17. Er waren zeker daar manifestaties, want Simon de tovenaar wilde ook graag deze gave hebben en hij bood er zelfs geld voor.

Ook in de stad Efeze waren ongeveer 12 discipelen, maar ook zij hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Zij kletsten zich er niet uit toen Paulus aan hun vroeg: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En zij werden toen door handoplegging veruld en spraken in tongen en profeteerden.

Tegenwoordig zijn christenen eigenwijs en beweren al dat ze de H Geest al ontvangen hebben zonder manifestaties.

Velen zijn echt geestelijk blind zoals de blindgeborene van Joh. 9 dit is al een beeld van de gemeente die al behoorlijk blind is en krachteloos.

In Matt. 7 : 21 – 23 gaat het ook over Martha’s. Je kunt lezen dat ze wedergeboren waren, want ze deden allerlei krachten en dreven demonen uit en hebben geprofeteerd in Zijn Naam. Maar wat ze niet zeiden was, dat ze Jezus ook aanbeden hadden in geest en in waarheid. Dus de echte tongentaal. Dat wil de Vader o.a. – Joh. 4 : 22 – 24.

Simson had ook geen kracht meer toen de haarvlechten eraf gehaald werden. Ook hij is een beeld van de gemeente. Maar zijn kracht was niet voor 100% weg. Dit slaat profetisch op de tijd waarin de gemeente geen of nauwelijks kracht meer had van de Heilige Geest. Dit heeft honderden jaren geduurd. Maar vlak voor de op/wegname is profetisch het haar weer aangegroeid. Simsons haar groeide weer aan. Zo zal er vanuit de gemeente een bruid komen, die door Jezus zonder vlek of rimpel gemaakt zal worden – Ef 5 : 26 – 27.

ROBIN

Tempelrenovatie! Een flinke verbouwing in het geestelijk leven.

Als gebouwen een paar honderd jaar oud zijn en flink gebruikt zijn, kunnen er scheuren en verzakkingen optreden. Eigenlijk overal in het gebouw. De fundering, muren, draagbalken enz.
Dit was ook het geval met de tempel die Salomo liet bouwen. In het jaar 3056 vanaf Adam (948 jaar voor onze jaartelling) had Salomo twee huizen gebouwd; en wel zijn eigen paleis en de tempel. Na een lange tijd is het nodig om de opgelopen schade te herstellen want er kwamen breuken in de tempel – 2 Kon.12:5-6. In 2 Kron.24:8 kan je lezen dat koning Joas een kist liet maken zodat de mensen er geld in konden doen. Er werd dus niet gebedeld om geld. Dit deed Mozes ook niet toen hij de tabernakel moest bouwen – Ex.25:2. Het moest dus met een vrijwillig hart gebeuren.
Een christen wordt ook gezien als een tempel – 1 Kor.3:16-17; 6:19-20.
 
Hoeveel scheuringen zijn er wel niet in het lichaam van Christus?? Ontelbaar gewoon! En dan de dwaalleringen die overal voortwoekeren als de kanker. En dit gebeurt heus niet alleen in de RK kerk, of een of andere sekte.
Juist ook in de gemeenten waar de wedergeboorte verkondigd wordt. Er zijn heel veel gemeenten die niet zo goed Nederlands lezen. Ik bedoel dan de doop. De doop hoort bij het fundament van het geloof – Hebr.6:1-2. De bijbelse doop door onderdompeling is heus niet iets dieps hoor, dit hoort bij het fundament. En het fundament van een huis zie je niet. Dat zit goed verborgen. Wie geen goed fundament heeft, zal het niet lang uithouden als zo de oordelen aanbreken.
In een profetie hoorden wij in onze samenkomst, dat de demonen in de mensen de overhand gaan nemen, met andere woorden: zij gaan doorbreken naar buiten om hun verwoestend werk te gaan doen.
De afgrond – Opb.9:2 kan net zo goed de keel zijn van het menselijk lichaam. In Rom.3:13 staat al: hun keel is een geopend graf…. Een schrifttekst kan meerdere betekenissen hebben.
En hoe is dit te voorkomen? Door te doen wat Jezus zei in de zendingsopdracht van Mark. 16:15-18. Dus ook demonen uitdrijven in Jezus naam als het nodig is. Veel mensen blijven steken in hun geestelijke groei en praten b.v. 20 of 30 jaar alleen maar hoe ze tot geloof gekomen waren. Dat is al stilstand. Het gaat erom dat je dagelijks groeit en als je b.v. 5 jaar geleden terugkijkt hoe je was, kan je zelf bemerken of je nu ook over andere ervaringen van God kan getuigen en dat je als mens voortdurend verandert naar Zijn beeld en gelijkenis.
 
Robin

Gouden Adelaar

LESSEN   VAN   DE   VOGELS

Anna Rountree schreef al over de Gouden Adelaar in haar boek:  De Priesterlijke Bruid.  En over het eten uit de hand van God de Vader.

In hoofdstuk 4 in haar boek gaat het over de lessen van de vogels, en welke vogels je niet dient te volgen,

Anna Rountree beschrijft de gierzwaluw en die kan je beter niet volgen. Ze werd bepaald bij het woord “roddel” en hun staarten zijn gespleten. Dus gespleten tongen. Ze hebben hun nesten in de schoorstenen en de duistere rook komt hun tegemoet. Zo zijn ook veel christenen, die niets te doen hebben maar alles afstropen en afluisteren wat een ander zegt en niet luistert wat God te zeggen heeft.

Haviken gedragen zich als bijvoorbeeld als bloemenventers of marktkooplui die het evangelie op een wereldse manier aan de man brengen, ook al is het 100% waar wat ze zeggen, maar de kracht van Gods Geest ontbreekt. Ze gebruiken ook vaak een veelheid van woorden van menselijke wijsheid.

Valken zijn bedriegers. Met zulke lieden niet omgaan. Eenden volgen elkaar en niet de Heer,  kippen zoeken elkaars bescherming en niet bij de Heer en ganzen zoeken samen voedsel en niet bij de Heer.

Arenden durven alleen te staan met Christus en hebben hun nesten in de hoogte en op eenzame plaatsen waar ze ontmoetingen hebben met God. Christen dienen niet een kudde (gemeente, kerk) te volgen die Jezus Christus niet of maar half volgen. Keer je naar de wind (Gods Geest) en laat je meevoeren naar de hoogte

Robin

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.