Een paar zaken uit het boek Zacharia

26 Februari 2009 | 17:02:31

Het boek Zacharia is zeker een profetisch boek voor de eindtijd. Er gaat nog al wat gebeuren. Zacharia leefde in de tijd van koning Darius. Het valt mij op dat er steeds een beweging is. De aarde doorwandelen 1 : 9. Een paard is ook een beeld van beweging, of door Gods kracht of satans kracht. In vers 16-17 staat dat de tempel herbouwd zou worden. Nou de tempel van Zerubbabel is er ook gekomen. Maar dit vers slaat geestelijk, dus profetisch ook op de Bruid, de tempel niet met mensenhanden gemaakt. Vers 18 gaat het over hoornen die verstrooien, dus ook weer een beweging, maar die niet van God is.

Wat ook vreemd is op het eerste gezicht dat in Opb. 7 : 1 staat dat er engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. God heeft mij laten weten dat deze hoeken niet de 4 windstreken zijn, maar hele grote hoornen. Denk maar eens aan een hoorn van een rund, die eindigt ook in een hoek, maar dan moet je die hoornen heel groot voorstellen, zodat er een engel op kan staan. Ook demonen willen bruidsleden uit elkaar drijven.

In hoofdstuk 2 staat in ver 4 in de staten vertaling dat Jerusalem dorpsgewijs bewoond zal worden, dus kleine huisgroepjes thuis, dus geen grote gemeenten. Door de instortende economie is er straks geen geld meer om al die grote kerkgebouwen te onderhouden. In vers 11 staat dat nog veel heidenen toegevoegd worden aan de Heer, dus er komen veel mensen tot geloof die ook tot de Bruid van Christus willen toetreden. Velen geloven alleen maar afval van het geloof, dit zie je ook veel.

In Gen. 40  : 10 droomt de schenker van de farao een droom dat de druiven gelijk rijp zijn, en dat de takken bloeiden. In Numeri 17 : 8 gaat het over de bloeiende staf van Aaron. Dus ook gelijk bloeiend. Zo zullen er straks grote wonderen gebeuren. degenen die bij Zijn Bruid willen zijn zullen genezen worden naar geest, ziel en lichaam, zie ook 1 Tess. 5 : 23. Ook de teksten 1 Sam. 14 : 25 en Job 33 : 25 zijn profetisch voor de Bruid bedoeld.

In Zach. 3 : 8 staat dat de Spruit zal komen, en in het jaar 4000 vanaf Adam werd Jezus geboren, dus 4 v. Chr.

In hoofdstuk 4 wordt de kandelaar behandeld de olie stroomt, dus er zullen ook nog christenen vervuld worden met de Heilige Geest met de bijbehorende manifestaties zoals in het boek Handelingen. In vers 14 gaat het over de 2 gezalfden, natuurlijk zijn dit de 2 eindtijdprofeten die zullen profeteren in Israel, zie ook Opb. 11 : 4. Maar ook degenen die bij de 144.000 behoren zullen grote dingen gaan doen in die opwekkingstijd.

Hoofdstuk 5 gaat over de vliegende boekrol. Dus echt verborgen voedsel, dat van God de Vader komt. Ook weer een beweging net als in hoofdstuk 4 dat de olie stroomt, dus geen stilstand. Bij de bruidsleden zeker niet. Je ziet het wel bij Martha christenen, die al behoorlijk dor en droog zijn en uitgeblust. In vers 3-4 gaat het over valse getuigen en dieven. Dit zijn echt niet alleen de wereldlingen, maar ook christenen die stelen van God of de gaven en ambten ontkennen en wegredeneren. Zij beroven zichzelf van heel veel zegen. Zo word je een dief. In de wereld wordt toch ook gezegd:  een dief van je eigen portemonnee. En valse getuigen smijten maar met bijbelteksten om een ander b.v. de mond te snoeren. Hout is een beeld van de menselijke natuur

Hoofdstuk 5 : 5 – 11. De vrouw in de efa,  duivel in vat (ufo) Hier gebeuren satanische dingen. Die vrouw is waarschijnlijk een hoge demon. In vers 9 gaat het over een wind, dus een satanische opwekking (new age).

Martha christenen worden tegenwoordig ook “ezels” genoemd.Dit is te lezen en te horen op www.evangelicalendtimemachine.com

ROBIN

Wie gaat er niet mee met de opname.

23 Januari 2009 | 20:28:05

Er zijn veel christenen die denken dat je gelijk meegaat met de op/wegname, omdat ze Jezus hebben aangenomen en wedergeboren zijn, maar is dit wel zo? Je bent behouden als je sterft, denk maar eens aan de goede moordenaar aan het kruis. Jezus zei toch tegen hem: Heden zul je met Mij zijn in het paradijs. Dus Hij ging zo de hemel in.

Maar om mee te gaan met de opname is wel wat meer nodig.

In de 40 jaar durende woestijnreis hebben ook velen het belofde land niet gehaald, maar zijn omgekomen in de woestijn, door zonden. Ze luisterden niet goed genoeg naar Mozes die ook het ambt van profeet had. Zo is het tegenwoordig ook. als mensen het ambt van apostel en/of profeet niet erkennen in deze tijd, is de kans ook zeer groot dat ze achter blijven en in de grote verdrukking omkomen. Dus ook ongehoorzaamheid aan Gods Woord. Er wordt maar gedacht, O de bijbel is af en er hoeft niets meer bij. Nee dat is ook debedoeling niet. Een hedendaagse profeet doet veel meer dan schrijven. In Ex. 32 : 26 staat ook al dat Mozes vroeg:  Wie de Heer toebehoort, kome tot mij. Zij zijn bevoegd om voorgangers uit hun ambt te zetten, maar ook om christenen tot de Bruid te leiden, en verborgen voedsel uit te delen – Opb. 2 : 17.

Zelf was het een grote zegen voor mij toen ik zelf tot de Bruid toetrad in 1999 bij de profeet

H. van Geene. Er was een heel serene sfeer van Gods Geest. En zoiets kan een duivel niet nadoen.

En die sfeer is niet zoals “gewoon een lekker” gevoel of een gezellig sfeertje. De heiligheid van God was duidelijk aanwezig.

Trouwen doe je ook niet automatisch, maar is een weloverwogen daad, en er is voorbereiding voor nodig, je hebt veel, ja heel veel te bespreken wat een ander niets aangaat. Zo is het ook met God. God heeft ook veel te bespreken met Zijn Bruid.

Wat mij betreft gaat iedereen mee met de op/wegname, dat is me vroeger ook geleerd, en nog leren nog veel evangelische richtingen deze leer, maar is allang achterhaald.

Ook heb ik duidelijk gemerkt dat God ook aan de profeet Benjamin Cousijnsen verborgen voedsel geeft.  Een van de bode engelen noemde het “het nieuwe zaad”.

ROBIN

Wordt Gods wil wel gedaan? Het lijkt er niet op!

 

21 Mei 2009 | 12:34:09

Als je vraagt aan de mensen of Gods wil wordt gedaan, dan is het antwoord meestal NEE. Vroeger ook al niet. De zondvloed is gekomen en was een oordeel, terwijl Noach 120 jaar aan een ark bouwde van het jaar 1536 tot 1656 vanaf Adam. Noach betekent officieel  “rust”, “troost”.  En volgens de manier van woorden verklaren en er doorheen kijken  “nee ik” en “nok”. De bevolking had geen gelijk maar Noach. Noach was de enige die gelijk had dat er een zondvloed zou komen. En hij wist  dat je moest nokken, nokken van de aarde, dus inpakken en wegwezen. En dat gebeurde in 1656 toen de zondvloed kwam.

 

Later toen onder leiding van Mozes de bevolking uit Egypte kon trekken in het jaar 2556 vanaf Adam was het heus niet de bedoeling van God dat ze wel 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Maar het kwam door de meerderheid van de 12 verspieders, de 10 die een negatief getuigenis gaven – Num.13 : 31-33. En in Num. 14 kan je lezen wat de gevolgen zijn. Voor elke dag dat de 12 verspieders het land verspiedden, moestten ze een jaar in de woestijn rondzwerven. Veertig dagen waren de verspieders bezig, dus veertig jaar zwierven ze rond. En veertig is een volheid van tijd, net als het getal 400 en 4000. (Gal. 4 : 4 kan je lezen: maar wanneer de volheids des tijd gekomen is enz.. En Jezus werd geboren in het jaar 4000 vanaf Adam. Ook op de vierde dag werd ook de zon geschapen.)

Zo wordt steeds Gods wil gedwarsboomd. Tegenwoordig ook door de christenen, die de openbaringen wegduwen en zelfs nog op een vals of een gedeeltelijk vals fundament bouwen. Zie Matt. 7 : 21-23. Dit zijn echt geen naamchristenen die uit gewoonte naar de samenkomsten gaan, want er waren gaven van de Heilige Geest werkzaam. Ze verdedigden zich zelfs. Klik op lees meer voor de rest.

En wat ze in Matt. 7 er niet bij zeiden, is dat ze ook de Vader aanbidden in geest en in waarheid. De Vader zoekt de aanbidders. In Joh. 4 : 21-24. Maar in plaats van aanbidden wordt er veel geruziet. Heel veel zelfs. Je kunt het lezen in Judas 17-19, en het zijn ook spotters en betweters. Deze mensen zijn niet vervuld met de Heilige Geest.

Nu zal Jezus de opname/wegname  niet meer uitstellen, ook de tijd van de opname niet. zie ook Ez. 12:28. Want het is al een keer uitgesteld. In 1989 waren Gods tijden al VOL. En in eind van 2001 had de opname moeten plaatsvinden, maar door de ongehoorzaamheid van de mensen kon dit niet doorgaan, net als die intocht in het beloofde land door de joden, die wel 40 jaar is vertraagd.

Ook is de opname in september 2012 op het laatst afgeblazen!

 

ROBIN

Zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook…

 

23 Oktober 2009 | 00:03:14

De tekst die staat in Matt. 5 : 39 is wel heel bekend:  “Zo iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe”. Veel mensen denken dan maar dat je je maar voor rot moet laten slaan. Maar daar geloof ik niets van. Ik zie eerder dat er op deze manier een onderbreking komt. Dus het ophouden van het slaan. YeshuaHaMashiach, Jezus Christus liet Zich ook niet zomaar slaan. Wel in de lijdensnacht toen Hij moest lijden en sterven voor ons, maar in Zijn 3 1/2 jarige bediening was hij de schriftgeleerden altijd de baas. Zij en niet Hij stonden met de mond vol tanden en dropen af.

Als iemand steeds geslagen wordt, moet het ritme van het slaan verbroken worden, door je bijvoorbeeld om te draaien, dan moet diegene die slaat even stoppen en zo wordt het slaan onderbroken.

 

Mensen die aannemen dat je je wel moet laten slaan en dan zeggen O Jezus liet het ook toe, dan wordt er al gauw gedacht door veel christenen en zeker de niet christenen, dat YeshuaHaMashiach, Jezus Christus een doetje of watje was, wat Hij natuurlijk helemaal niet was en is. In Zef. 3:17 staat dat de Heer een Held is in het midden van u, Die verlossen zal.

En als je een held bent zoals Jezus het vroeger was, durf je ook te zijn en te laten zien hoe je werkelijk bent. Je bent dan niet bang om vernederd te worden. Het hele leven van YeshuaHaMashiach, Jezus Christus op aarde was eigenlijk al vernederend, welke koning wordt nou geboren in een stal en de wieg was niet meer dan een voerbak voor de schapen.

En pas tegen het einde van Zijn bediening op aarde liet Hij zich wel slaan en deed Zijn mond niet open, zie Jes 53:3-7.  Hij moest immers de zonden en ziekten dragen voor ons. Ook de ziekten, zie Matt. 8:17.

En tot Zijn doel komen met de mens doet Hij. Iemand die volmaakt is, heeft ook de volmaakte werken.

 

Robin

JAARTALLEN 1

Verborgen voedsel (V.V.) | 27 Januari 2009 | 01:43:29

De oude jaartelling begint al in Gen. 5 : 3.

 

0——–1065——-1536—-1656—–1948——2056—

 

—2228–2238—2268——2556—2596

 

0 Adam en Eva uit het paradijs gezet. – 1065, verwekking van Noach. – 1536, roeping van Noach. – 1656 zondvloed. – 1948 verwekking van Abraham. – 2228 Jozef voor de farao, uitleg v. dromen. – 2238 Jakob met familie naar Egypte. – 2268 begin slavernij. –  2556 uittocht uit Egypte. – 2596 intocht in het beloofde land.

 

Dus vanaf Adam omhoog tellen, en omrekenen om te zien hoeveel jaar voor Chr. is niet moeilijk. Het jaar 4004 = 0 van onze jaartelling. Dus als je wilt weten hoeveel jaar v. Chr. de zondvloed was dan 4004 – 1656 = 2348 voor onze jaartelling. En de uittocht uit Egypte 4004 – 2556 = 1448 voor onze jaartelling. Ik zeg expres voor onze jaartelling i.p.v.  v. Chr. omdat Jezus 4 jaar voor onze jaartelling is geboren.

 

Verder nog de uitleg van 430 jaar. Eerst die 30 jaar, dat is van 2238 tot en met 2268. Dus letterlijke jaren, en die 400 jaar zijn een volheid van tijd, dus in dit geval geen letterlijke jaren.

De getallen 40, 400 en 4000 zijn in het licht van het verborgen voedsel een volheid van tijd. Het kan letterlijk zijn dus 40, 400 en 4000, maar ook symbolisch. De woestijnreis duurde ook 40 jaar.

 

Bron: Gods Tijden geopenbaard op Gods Tijd (GTG)

 

Andere belichtingen van getallen kunnen best goed zijn. Zoals 40 een voorbereiding betekent of het afleggen van alle vlees. En ook het getal 7 wordt meestal een volheid mee bedoeld. Daar is niets mis mee.

In het verborgen voedsel – Opb. 2 : 17 hebben getallen soms een andere betekenis. En je moet het gescheiden houden, net als vakken op school die je gehad hebt. Dus niet het ene verwerpen en het andere accepteren. Opb. 2 : 17 begint al met wie overwint…. En veel moet er overwonnen worden. Ook je eigen visies opgeven die in strijd zijn met Gods Woord.

 

Het verborgen voedsel bevindt zich niet in de grazige wei – Ps.23 : 1 waar een herder je naar toe kan leiden, dus melkvoedsel. Op de tafel der toonbroden ligt het vaste voedsel. Hier kan je een sterk christen van worden, maar dit is ook geen verborgen voedsel (v.v.). Maar in de ark des verbondskist is ook de gouden kruik met manna die er later ingelegd werd, en in die kruik zit het verborgen voedsel. Dat is het eten om de Bruid op te bouwen, en dit hoort een profeet en/of een apostel te doen.

 

Wordt vervolgd!

 

ROBIN

De vijfvoudige bediening van JEZUS

In Ef. 4 : 11 wordt de vijf ambten opgesomd. Alle vijf ambten zijn ook in deze tijd werkzaam. Jezus werkte vroeger ook als profeet, en dat wil Hij nu ook. Jezus is Dezelfde gisteren en tot in eeuwigheid – Hebr. 13 : 8. En wie dezelfde is, doet ook dezelfde werken, want anders ben je niet meer dezelfde. En ook het ambt an apostel had, of beter gezegd heeft Hij. Zie ook Hebr. 3 : 1.

Maar hoe werkt Hij nu? Hij wil dit door mensen heen doen. Maar als mensen het ambt van apostel en profeet verwerpen, verwerp je eigenlijk Jezus zelf, Die ook als Apostel (Hebr.3:1) en als Profeet door een persoon wil heen werken.

Sommige christenen zeggen dat de bijbel met zijn 66 boeken helemaal af is dus het schijnt  dat je geen apostel of profeet meer nodig hebt, maar ze doen nog veel en veel meer. Een profeet is ook bevoegd om voorgangers aan te stellen en/of af te zetten. God doet zoiets door een profeet heen. In Opb. 6 : 13 staat al dat de sterren van de hemel vallen, en deze sterren zijn hier herders, dus voorgangers van gemeenten, zie ook Opb.1 : 20. In Dan. 2 : 21 – 22 gaat het over koningen, die aangesteld of afgezet worden. Die koningen zijn een beeld van voorgangers, dus de herders, en een profeet krijgt openbaringen van uit het Woord om verborgen dingen te openbaren, dus uit te leggen. Zie ook Amos 3 : 7.

Dus het staat bijzonder arrogant en hoogmoedig om te denken dat deze twee ambten weggeredeneerd worden. Hier is satan erg blij mee. Een profeet is er ook voor om de Bruid te bouwen, en mensen uit te nodigen om toe te treden tot de Bruid.

En wat denk je van de apostel. In 2 Kor. 12 : 12 staan de merkteken van een apostel. En het is hard nodig in deze tijd. Ook is het een teken van hoogmoed of zeg maar kapsonis gedrag om te denken dat er geen wonderen meer nodig zijn. Wie de ambten verwerpt, solliciteert eigenlijk al om achter te blijven als de op/wegname plaatsvindt. Dus ook typisch gedrag van eigenwijze christenen, die star vasthouden aan verouderde leerstellingen.

 

ROBIN

Vrienden? Wie zijn dat!

Elk mens heeft een bepaald beeld wat een vriend is. Voor veel mensen zijn vrienden eigenlijk niet meer dan kennissen die je ontmoet buitenshuis in kroegen, in een vereniging of sportwereld. Ook in inloophuizen kunnen natuurlijk mensen bevriend raken. Dit klinkt op zich zelf heel positief. Laatst in het inloophuis was er een heftige discussie van een van de vrijwilligers en bezoekers. Lang niet alle bezoekers die daar komen zijn wedergeboren christenen. Ik zal de namen van hun wat wijzigen in Pipo en Thijs. Zij zijn helaas niet wedergeboren maar tijdens de heftige gesprekken hadden ze elkaar gevonden. Toen ze opstonden stelde Pipo voor om Thijs een warme knuffel te geven. Dit is beter dan ruzie natuurlijk, maar ik proefde duidelijk dat ze elkaar gevonden hadden in het “niet bekeerd zijn”.

Ik dacht hierover na zo van: Komt dit in Gods Woord ook voor? In het lijdensverhaal staat het al. Kijk maar in Luk. 23 : 8 – 12 toen YeshuaHaMashiach, Jezus Christus bij Herodes was en YeshuaHaMashiach, Jezus Christus weer naar Pilatus moest terugkeren. Ze werden opeens vrienden, en wat voor vrienden! Zo gaat het vaker in de wereld maar die zogenaamde vriendschappen zijn ook zo weer voorbij. Het is al een grote rijkdom als je maar 1 of 2 echte vrienden hebt, waar je op aan kunt.

YeshuaHaMashiach, Jezus Christus heeft ook gezegd tegen Zijn leerlingen dat het Zijn vrienden zijn als ze doen wat Hij hun gebiedt – Joh. 15 : 14 – 15 en Jezus heeft hun bekend gemaakt wat Hij van Zijn Vader gehoord hebt. En YeshuaHaMashiach, Jezus Christus laat Zijn echte vrienden niet in de steek als het te zwaar op aarde gaat worden maar neemt ze straks weg het te heet onder de voeten wordt.

Robin

Het dassenvellenkleed en het rode ramsvellenkleed

 

Boven op de tabernakel liggen wel vier dekkleden. In Ex. 26 worden ze beschreven. De bovenste is het dassenvellenkleed en dat kleed is gemaakt van een soort zeehonden vellen. En dit kleed is ervoor om de andere drie te beschermen tegen de felle zon en bijvoorbeeld zandstormen. Dit kleed ziet er niet zo aantrekkelijk uit, maar dat is niet van belang; het gaat om het doel. De geestelijke betekenis is genade en oordeel. Er staan geen afmetingen vermeld in Ex. 26 : 14. Hier kan uit afgeleid worden dat aan Gods genade geen begin of een einde komt. In Klg. 3 : 22 – 23 staat dat het elke dag nieuw is. Zo ook het oordeel. Wie straks niet de hemel binnengaat maar in het dodenrijk (hel) terecht komt, zal na het laatste oordeel in de poel des vuurs terecht komen; en dat is eeuwig. In Opb.14 : 11; 20 : 10 “alle eeuwigheid” staat daar. Dus grenzeloos!

Het rode ramsvellenkleed ligt net onder het dassenvellenkleed en dit kleed is rood gemaakt met bloed. Dit kleed gaat over de liefde van God. Ook dit kleed heeft geen maat. De liefde van God en Zijn genade duurt tot en met de opname van de Bruid die nu zeer, zeer spoedig is.

Robin

Onze wandel is in de hemelen

Dit is een bekende tekst voor veel mensen. Ook al zijn we nog op de aarde, maar het is de bedoeling dat we al geestelijk in de hemel wandelen en los zijn van alle aardse bindingen, zoals geld, zonde, verslavingen, gebondenheden enz. Ook vast zitten in een christelijke kerk kan een gebondenheid zijn, een gebondenheid zo groot dat de Heilige Geest al jaren en jaren uitgeblust is, zodat er nog doodse saaie gezangen, en oersaaie predikingen overblijven waarbij je konstant op je horloge kijkt, zo:  hoe lang duurt het nog?? Zie ook Opb. 2 : 5. En als het licht uit is, is het donker. Stel het Heiligdom van de tabernakel eens voor met een Gouden Kandelaar die niet brandt; het is dan zo donker als de nacht.  Je kunt dit vergelijken met een boom met slechte vruchten – Matt. 7 : 17 – 19.

Ik werd kort geleden bepaald toen ik op bed lag bij Gen. 2 : 5 (Staten Vertaling) toen God de struiken schiep, die op de aarde waren en nog niet in de grond zaten. Ze lagen los op de grond en de wind kon de planten verplaatsen, zoals de Geest des Heren Filippus wegnam – Hand. 8 : 39. Kan het niet zo zijn dat God wil dat ook wij die straks opgenomen willen worden voor de grote verdrukking  “los” van de aarde horen te zijn? Dus vrij zijn van alle aardse zondige bindingen?

Robin

Het kruis van Golgotha II

Zoals we weten heeft God Zijn Zoon gezonden naar de wereld om zondaren te redden van de eeuwige dood – Joh. 3 : 16, en dat Hij, Jezus Christus Zijn bloed heeft gegeven voor de reiniging van alle zonden – 1 Joh. 2 : 9.
Op een andere manier is het onmogelijk om de hemel in te komen, dus er is maar  EEN  Weg en dat is Jezus – Joh. 14 : 6. Dit is iets wat de bezoekers van deze site wel weten en ook ervaren.
Maar we zitten in een vreemde tijd. Deze eeuw (aion) van genade is bijna afgelopen en de antichrist probeert zeker te verhinderen dat mensen de hemel binnen zullen komen. Helemaal als de opname van de Bruid is geweest, en ook zijn trawanten zullen alles doen om de achterblijvers te forceren en manipuleren om het merkteken aan te nemen. Ze hebben al allerlei redenen verzonnen, gewoon uit hun duim gezogen om de mensen over te halen om het merkteken aan te nemen, al dan niet met dwang.
Heel anders dan Jezus werkwijze. Hij dwingt niet! Zo kan je zien dat er tegenstellingen zijn. Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus geboren was, was er vrede op aarde. Voor zover ik weet was er nergens oorlog. Nu hoor je niets anders.

Robin